Порядок надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади

Дата: 01.11.2021 15:48
Кількість переглядів: 406

 

 

Нормативна база

Суб'єкти соціальних послуг

Отримувачі послуг

Особи з інвалідністю та особи похилого віку, які страждають на психічні розлади (далі - особи з інвалідністю, особи похилого віку).

Надавачі послуг

Соціальні послуги надаються підприємствами, установами, організаціями та закладами незалежно від форми власності та господарювання, фізичними особами - підприємцями, які відповідають критеріям діяльності надавачів соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 185 (далі - надавачі соціальних послуг), з дотриманням державних стандартів соціальних послуг, затверджених наказами Міністерства соціальної політики України (далі - державні стандарти), етичних, правових норм і принципів надання соціальних послуг (пункт 2 Порядку).

Види соціальних послуг

Особи з інвалідністю, особи похилого віку відповідно до індивідуальних потреб можуть отримувати соціальні послуги, перелік яких затверджується Мінсоцполітики, у тому числі:

 • догляд (у тому числі вдома, стаціонарний, денний);

 • інформування, консультування та посередництво;

 • представництво інтересів;

 • транзитне підтримане проживання/учбова соціальна квартира (будинок);

 • соціальний супровід (у тому числі соціальна адаптація, соціально-трудова адаптація;

 • соціальна реабілітація;

 • тимчасовий відпочинок для осіб, які здійснюють догляд за дітьми / особами з інвалідністю;

 • фізичний супровід осіб з інвалідністю, зокрема з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями;

 • транспортні послуги.

Вартість

Соціальні послуги особам з інвалідністю, особам похилого віку можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.

Соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, надаються безоплатно особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в порядку, визначеному законодавством.

Соціальні послуги за плату надаються особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Особам з інвалідністю, особам похилого віку соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати залежно від доходу таких осіб відповідно до законодавства.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються на платній основі.

Тарифи на соціальні послуги та соціальні послуги із встановленням диференційованої плати встановлюються надавачем соціальних послуг відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428.

Особи з інвалідністю, особи похилого віку, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в обсягах, визначених державними стандартами, якщо такі рідні належать до малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, мають на вихованні дітей з інвалідністю. Для цього місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування приймає рішення (розпорядження) про звільнення осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

Підстави, за яких соціальні послуги не надаються безоплатно

Соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, догляду вдома, підтриманого проживання не надаються безоплатно особам з інвалідністю, особам похилого віку в разі:

 • надання особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд за такою особою з інвалідністю, особою похилого віку в установленому законодавством порядку;

 • надання особою з інвалідністю, особою похилого віку соціальних послуг іншій особі та отримання нею щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

 • укладення особою з інвалідністю, особою похилого віку договору довічного утримання (догляду) (пункт 19 Порядку).

Куди звертатися?

До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації, виконавчого органу міської міста обласного значення, районної в місті (у разі її утворення) ради або виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади (далі - уповноважений орган) у разі надання соціальних послуг державними, комунальними закладами/установами та недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги із залученням бюджетних коштів.

Для отримання соціальних послуг, що надаються недержавними суб’єктами без залучення бюджетних коштів, особа з інвалідністю, особа похилого віку, її законний представник, орган опіки та піклування звертається до відповідного суб’єкта, що їх надає.

У разі відсутності в раді об’єднаної територіальної громади (далі - отг) уповноваженого органу заяви приймаються уповноваженою посадовою особою виконавчого комітету ради отг.

Також заяви можуть прийматися центром надання адміністративних послуг за місцем проживання/перебування осіб з інвалідністю, осіб похилого віку.

Якщо заява приймається уповноваженою посадовою особою виконавчого комітету ради отг чи центром надання адміністративних послуг, пакет документів протягом одного робочого дня з дати їх одержання передається до уповноваженого органу для підготовки відповідних запитів, клопотань (у разі потреби) та прийняття рішення (пункт 6 Порядку).

Перелік необхідних документів

Для отримання соціальних послуг особа з інвалідністю, особа похилого віку, її законний представник, орган опіки та піклування (для недієздатних осіб - у разі відсутності законного представника) (далі - орган опіки та піклування) подає письмову заяву про надання соціальної послуги (далі - заява), в якій зазначається назва соціальної послуги та тип надавача соціальної послуги, де надаватиметься така послуга.

До заяви особи з інвалідністю, особи похилого віку, її законного представника, органу опіки та піклування додаються такі документи:

 • паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

 • довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

 • документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування;

 • копія паспорта опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

 • довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

У разі надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати за наявності інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит уповноваженого органу відповідно до цього Порядку, також подаються довідки про доходи.

Для осіб, які потребують надання соціальної послуги стаціонарного догляду чи паліативного догляду в умовах стаціонару також подається:

 • довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу за формою, затвердженою МОЗ;

 • індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

 • копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності);

 • копії договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

 • три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри (пункт 7 Порядку).

Якщо до заяви додано не всі необхідні документи, уповноважений орган протягом трьох робочих днів повідомляє особу з інвалідністю, особу похилого віку, її законного представника, орган опіки та піклування, які документи необхідно подати додатково не пізніше місячного строку з дати подання заяви.

Рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг

Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів після отримання інформації відповідно до отриманої заяви, пакета документів та з урахуванням результатів оцінювання потреб особи з інвалідністю, особи похилого віку у соціальних послугах приймає рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

Про прийняте рішення уповноважений орган письмово повідомляє протягом одного робочого дня особу з інвалідністю, особу похилого віку, її законного представника, орган опіки та піклування.

Рішення про надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів надсилається протягом одного робочого дня надавачеві соціальних послуг.

Рішення про надання соціальних послуг чи відмову в їх наданні, що надаються недержавними суб’єктами без залучення бюджетних коштів, приймає відповідний суб’єкт (пункт 9 Порядку).

Надання соціальної послуги стаціонарного догляду в інтернатному закладі

У разі звернення особи з інвалідністю, особи похилого віку, її законного представника, органу опіки та піклування із заявою про надання соціальної послуги стаціонарного догляду в інтернатному закладі системи соціального захисту населення (далі - інтернатний заклад) уповноважений орган протягом семи робочих днів з дати подання заяви та пакета документів, ураховуючи результати оцінювання потреб особи з інвалідністю, особи похилого віку у соціальних послугах надсилає:

 1. структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації - клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу;

 2. особі з інвалідністю, особі похилого віку, її законному представнику, органу опіки і піклування - повідомлення про направлення клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації у строк до п’яти робочих днів з дати отримання клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу та пакета документів оформляє путівку про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу за формою, встановленою Мінсоцполітики, та протягом одного робочого дня з дати оформлення путівки видає/надсилає її особі з інвалідністю, особі похилого віку, її законному представникові, органу опіки та піклування.

Про видачу/надсилання путівки особі з інвалідністю, особі похилого віку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації також письмово інформує уповноважений орган.

З отриманою путівкою особа з інвалідністю, особа похилого віку звертається до інтернатного закладу (пункт 10 Порядку).

Невідкладне надання соціальних послуг

Соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, догляду вдома, підтриманого проживання особам з інвалідністю, особам похилого віку з числа внутрішньо переміщених осіб, осіб, постраждалих внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, надаються невідкладно на підставі:

 • письмової заяви про потребу в наданні соціальних послуг (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

 • письмової заяви законного представника та рішення органу опіки та піклування про потребу в наданні соціальних послуг (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

 • паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

 • затвердженої МОЗ довідки для направлення особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу.

Надавач соціальної послуги разом з уповноваженим органом забезпечує протягом шести місяців оформлення необхідних документів для надання соціальних послуг особі з інвалідністю, особі похилого віку з числа осіб, зазначених вище (пункт 12 Порядку).

Підстави для відмови в наданні соціальних послуг

Особам з інвалідністю, особам похилого віку може бути відмовлено в наданні соціальних послуг у разі:

 • відсутності потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи;

 • ненадання надавачем соціальних послуг тих соціальних послуг, яких потребує особа.

У разі наявності в особи з інвалідністю, особи похилого віку відповідно до медичного висновку медичних протипоказань до надання соціальних послуг, рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань.

У разі відмови в наданні соціальних послуг, в рішенні про відмову в наданні соціальних послуг та повідомленні про відмову в наданні соціальних послуг додатково зазначається інформація про надавачів соціальних послуг, які здійснюють надання відповідних соціальних послуг.

Права отримувача та обов'язки надавача соціальної послуги

Обов'язки надавача

Права отримувача

створювати необхідні умови для соціального та правового захисту осіб з інвалідністю, осіб похилого віку

спілкування з іншими особами, в тому числі з адвокатом або іншим законним представником, без присутності сторонніх осіб згідно з правилами внутрішнього розпорядку

ознайомити особу з інвалідністю, особу похилого віку, її законного представника, орган опіки та піклування із законодавством про психіатричну допомогу, соціальний захист, соціальні послуги, а також з адресами та телефонами відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, громадських організацій, до яких може звернутися отримувач соціальних послуг у разі порушення його прав

забезпечення таємниці листування під час відправлення та отримання будь-якої кореспонденції

здійснювати захист прав і законних інтересів осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, визнаних в установленому законом порядку недієздатними, які не мають законного представника, - у разі надання соціальних послуг стаціонарного догляду

доступ до засобів масової інформації

створювати безпечні умови для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку під час надання соціальних послуг

дозвілля, заняття творчою діяльністю

своєчасно інформувати членів сім’ї (за згодою особи з інвалідністю, особи похилого віку), законних представників про стан здоров’я осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, яким надається соціальна послуга стаціонарного догляду

відправлення релігійних обрядів

інформувати орган опіки та піклування про надання соціальних послуг

звернення безпосередньо до надавача соціальних послуг з питань отримання соціальних послуг, відрахування з числа отримувачів соціальних послуг і додержання їх прав, передбачених Законами України "Про психіатричну допомогу""Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та інших нормативно-правових актів

організовувати не рідше ніж один раз на рік проведення лікарською комісією за участю лікаря-психіатра, психолога і педагогічного працівника огляду осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, які отримують соціальну послугу стаціонарного догляду, в тому числі з метою розв’язання питання щодо подальшого їх перебування в інтернатних закладах або щодо можливості перегляду рішень про недієздатність особи

та інші права визначені чинним законодавством

Підстави припинення надання соціальних послуг

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, особам похилого віку припиняється в разі:

 • поліпшення стану здоров’я, подолання складних життєвих обставин, в результаті чого в осіб з інвалідністю, осіб похилого віку зникає потреба в їх отриманні;

 • закінчення встановленого строку надання соціальних послуг;

 • направлення (переведення) до іншого надавача соціальних послуг;

 • зміни місця проживання/перебування (переїзду за межі адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження надавача соціальних послуг);

 • невиконання без поважних причин особою з інвалідністю, особою похилого віку вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

 • відмови особи з інвалідністю, особи похилого віку, її законного представника, органу опіки та піклування від отримання соціальних послуг;

 • подання надавачу соціальних послуг особою з інвалідністю, особою похилого віку письмової заяви про припинення надання таких послуг - за наявності висновку комісії лікарів-психіатрів про те, що особа здатна задовольняти свої основні життєві потреби самостійно, - в разі отримання соціальної послуги стаціонарного догляду;

 • подання надавачу соціальних послуг законним представником особи з інвалідністю, особи похилого віку, визнаної в установленому законом порядку недієздатною, письмової заяви із зобов’язанням здійснення необхідного догляду;

 • рішення суду про незаконне поміщення особи до закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади;

 • припинення діяльності надавача соціальних послуг;

 • смерті особи з інвалідністю, особи похилого віку.

Про припинення надання соціальних послуг державними, комунальними закладами/установами видається наказ, а недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, - наказ (розпорядження).

Повідомлення про припинення надання соціальних послуг у строк до трьох робочих днів після видачі відповідного наказу/розпорядження надсилається уповноваженому органові, який прийняв рішення про надання соціальних послуг, або структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації, який видав путівку, а також органу опіки і піклування за місцезнаходженням надавача соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена), територіального органу Пенсійного фонду України (за потреби).

Примусове виселення особи з інвалідністю, особи похилого віку надавачем соціальних послуг із закладу/установи проводиться лише на підставі рішення суду (пункт 18 Порядку).

Наслідки приховання або подання недостовірної інформації

Якщо особою з інвалідністю, особою похилого віку, її законним представником, органом опіки та піклування приховано або подано недостовірну інформацію, що вплинуло на встановлення права на надання їй безоплатно соціальних послуг, внаслідок чого було надміру витрачено кошти, або особою з інвалідністю, особою похилого віку, її законним представником, органом опіки і піклування не виконуються умови договору про надання соціальних послуг у частині їх оплати, надавач соціальних послуг:

 • визначає обсяг надміру витрачених коштів і встановлює строки їх повернення;

 • повідомляє особу з інвалідністю, особу похилого віку, її законного представника, орган опіки та піклування про обсяг надміру витрачених коштів і строки їх повернення.

Якщо особа з інвалідністю, особа похилого віку, її законний представник не повернули надміру витрачені кошти за надані соціальні послуги добровільно, такі кошти стягуються в судовому порядку.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь