Прозорість та інформаційна відкритість

Фото без опису

 

 

 

Фото без опису

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність

учасників освітнього процесу

КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості»

Смизької селищної ради

 

смт Смига

 

 

1.Загальні положення

 

1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Смизької селищної ради (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками та здобувачами освіти.

 

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу позашкільної освіти (освітній, науковій, виховній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушенню академічної доброчесності.

 

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми цього Положення.

 

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

   Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу.

 

 

2.Поняття академічної доброчесності

 

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень, попередження порушень в освітньому процесі.

 

2.2. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу:

 

2.2.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- дотриманням Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції»;

 

- дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

 

- дотримання етичних норм спілкування на засадах взаємоповаги, партнерства, толерантності;

 

- запобігання корупції і хабарництву;

 

- збереження та бережливе використання матеріальної бази закладу;

 

- збереження та примноження позитивного іміджу закладу;

 

- дотримання норм про авторські права, посилання на джерела інформації в разі використання у своїх роботах запозичених відомостей та тверджень;

 

- надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

 

- надання якісних освітніх послуг та впровадження інновацій в практичну діяльність;

 

- особисту присутність та активну участь в засіданнях педагогічної ради, відповідальність за прийняті колегіальні рішення;

 

- підвищення рівня професійного розвитку через самоосвіту, курсову перепідготовку, участь у методичних заходах районного та обласного рівнів;

 

- незалежність професійної діяльності від впливу релігійних, громадських та політичних організацій;

 

- дотримання трудової дисципліни, корпоративної етики;

 

- об’єктивне та неупереджене оцінювання результатів навчальної/творчої діяльності здобувачів освіти;

 

- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти, інформування останніх про види відповідальності за її порушення.

 

2.2.1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- ставлення з повагою до педагогів, інших працівників закладу позашкільної освіти, однолітків та їхніх батьків;

 

- особисту присутність на всіх заняттях, крім відсутності з поважних причин;

 

- шанування історії закладу, здобутків педагогів, випускників;

- самостійне виконання навчальних/творчих завдань без використання додаткових джерел інформації, крім тих, що дозволені для використання; толерантне ставлення до педагогів, інших працівників закладу та однолітків;

 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

 

- сприяння збереженню та примноженню традицій закладу, підвищення його престижу власними досягненнями у навчанні, спорті, творчості;

 

- користування матеріально-технічною базою закладу бережливо, економно та за призначенням.

 

2.3. Гідним для учасників освітнього процесу є:

- шанування державних символів;

 

- дотримання Правил внутрішнього розпорядку;

 

- культура зовнішнього вигляду співробітників та здобувачів освіти;

 

- дотримання ділової етики у спілкуванні.

 

2.4. Неприйнятним для учасників освітнього процесу є:

- навмисне перешкоджання навчальній, трудовій та творчій діяльності;

 

- участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю;

 

- підробка та використання офіційних документів;

 

- перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями;

 

- необ’єктивне оцінювання навчальної/творчої діяльності здобувачів освіти;

 

- ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;

 

- використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів;

 

- вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління у закладі, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;

 

- пронесення до закладу зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю так життю людини.

 

 

3.Відповідальність за порушення академічної доброчесності

 

3.1. Порушенням академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

 

3.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

 

- при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання/творчості здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;

 

- спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

3.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

 

- при списуванні повторне проходження оцінювання (залікова творча робота, іспит тощо);

 

- при моніторингу якості знань не зараховуються результати, при участі у І етапі (шкільному) Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах – робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування гуртківець не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах.

 

3.4. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу позашкільної освіти, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію..

 

 

4.Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

 

4.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із цим Положенням під розписку після ознайомлення із Правилами внутрішнього трудового розпорядку  закладу позашкільної освіти.

 

4.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на загальних батьківських зборах, а також оприлюднюється на сайті закладу.

 

4.3. Директор КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Смизької селищної ради:

- забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших індивідуальних та колективних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;

- забезпечує рецензування робіт на конкурси, на присвоєння педагогічного звання та рекомендує  керівникам гуртків сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

 

4.4. Педагогічні працівники в процесі своєї діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов цього Положення, проводять роз’яснювальну роботу з гуртківцями щодо етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування).

 

4.5. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється  комісія з попереджування списування здобувачами освіти у складі  директора, керівника гуртка та представника учнівського самоврядування гуртка.

 

4.6. Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо надання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання наукової/творчої роботи) з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

 

5.Комісія з питань академічної доброчесності

 

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) - це незалежний орган, що діє в закладі з метою забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних та правових норм цього Положення.

 

5.2. До складу Комісії входять представники ради закладу та педагогічного колективу.

Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

 

5.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

 

5.4. Комісія звітує про свою роботу раз на рік перед педагогічною радою закладу.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Це Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.

 

6.2. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

 

6.3. Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

 

6.4. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу. Здобувачів освіти з Положенням ознайомлюють педагогічні працівники в обов’язковому порядку.

 

6.5. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради закладу.


  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби якості
освіти України

від 07 грудня 2020 р. № 01-11/78
Методичні рекомендації
з питань формування внутрішньої системи забезпечення
якості освіти у закладах позашкільної освіти
Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи

забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти (далі – Рекомендації)

розроблено з метою надання роз’яснень директорам та іншим педагогічним
працівникам, тренерам-викладачам у проведенні самооцінювання освітніх і
управлінських процесів та створенні внутрішньої системи забезпечення якості
освіти у закладах позашкільної освіти (далі – ЗПО).
У Рекомендаціях враховано норми законів України «Про освіту», «Про
позашкільну освіту».

Внутрішня система забезпечення якості освіти ЗПО (далі – внутрішня

система) – це сукупність компонентів, які визначають якість освітньої

діяльності, що встановлює рівень організації, забезпечення та реалізації

освітнього процесу, спрямованого на здобуття якісної позашкільної освіти.

При формуванні внутрішньої системи ЗПО доцільно враховувати
положення Національного стандарту ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT)
«Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів», у тому
числі його основні принципи:
1. Орієнтація на замовника.
Основну увагу в управлінні якістю ЗПО приділяють задоволенню потреб
дітей, батьків або законних представників дітей, суспільства і держави та
прагненню до перевершення їх очікувань.
2. Лідерство.
Керівники на всіх рівнях установлюють єдність призначеності та
напрямків розвитку ЗПО і створюють умови для задіяння персоналу задля
досягнення цілей у сфері якості.
3. Задіяність персоналу.
Компетентний, правомочний та задіяний персонал на всіх рівнях –
суттєво важливий для покращення спроможності ЗПО створювати цінність.
4. Процесний підхід.
Узгоджені та передбачувані результати досягаються більш результативно
та ефективно, якщо діяльність розуміють та нею керують як взаємопов’язаними
процесами, що функціонують як цілісна система у ЗПО.
5. Поліпшення.
Успішні ЗПО постійно зорієнтовані на поліпшення.
6. Прийняття рішень на підставі фактичних даних.
2
Рішення, базовані на аналізі й оцінюванні даних та інформації, з більшою
ймовірністю уможливлюють бажані результати ЗПО.
7. Керування взаємовідносинами.
Для досягнення сталого успіху ЗПО управляє своїми взаємовідносинами з
відповідними зацікавленими сторонами.
Внутрішня система забезпечення якості освіти у ЗПО розробляється як
інструмент управління якістю освіти. Кожен з її компонентів має визначатися з
урахуванням впливу на якість діяльності ЗПО, визначаючи різні напрями,
забезпечуючи його ефективну роботу та сталий розвиток.
Формування внутрішньої системи рекомендується розпочинати з
визначення стратегії (політики) забезпечення якості освіти, що визначається
інтересами учасників освітнього процесу щодо якості позашкільної освіти у
ЗПО, а також засадами державної політики щодо якості освіти.
Стратегія (політика) забезпечення якості освіти має бути орієнтована на:
− партнерство та професійну взаємодію у навчанні, вихованні, розвитку
та соціалізації здобувачів освіти;
− недискримінацію, запобігання та протидію булінгу (цькуванню);
− академічну доброчесність та академічну свободу учасників освітнього
процесу;
− прозорість та інформаційну відкритість ЗПО;
− сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних
працівників;
− справедливе та об’єктивне оцінювання освітніх досягнень здобувачів
освіти і професійної діяльності педагогічних працівників та/або тренерів-
викладачів;
− сприяння здобувачам освіти у формуванні та реалізації їхніх
індивідуальних освітніх траєкторій.
Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 11 Закону України
«Про позашкільну освіту» педагогічна рада ЗПО формує систему та затверджує
процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та
механізми забезпечення академічної доброчесності.
З метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої
системи рекомендується проводити в ЗПО самооцінювання власної діяльності.
Самооцінювання є процесом вивчення, оцінювання та вдосконалення
внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної
освіти.
При організації та проведенні самооцінювання у ЗПО рекомендується
розроблення документу про внутрішню систему, створення робочої групи та
визначення особи, відповідальної за проведення самооцінювання.
Самооцінювання може здійснюватися:
− щорічно та/або періодично;
− комплексно та/або за певним напрямом освітньої діяльності.
У самооцінюванні є доцільним використання інформації моніторингів
згідно Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 р. № 54, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 10 лютого 2020 року за № 154/34437.
3
Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗПО
рекомендуємо здійснювати з урахуванням наступних етапів:
− визначення компонентів внутрішньої системи;
− забезпечення функціонування компонентів внутрішньої системи;
− збір та аналіз інформації, отриманої під час вивчення документації,
опитування та спостереження;
− узагальнення результатів;
− обговорення та оприлюднення результатів.
Визначення компонентів внутрішньої системи
З урахуванням частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту»
система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення
якості освіти) може включати:
стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної
(науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних
працівників;
оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської
діяльності керівних працівників закладу освіти;
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління закладом освіти;
створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища,
універсального дизайну та розумного пристосування;
інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або
документами закладу освіти.
Вищезазначені компоненти доцільно згрупувати за чотирма напрямами
оцінювання ЗПО:
1. Напрям оцінювання «Освітнє середовище закладу позашкільної
освіти».
2. Напрям оцінювання «Система оцінювання здобувачів освіти».
3. Напрям оцінювання «Педагогічна діяльність педагогічних працівників
та/або тренерів-викладачів».
4. Напрям оцінювання «Управлінські процеси».
Вибір компонентів внутрішньої системи не обмежується, ЗПО може
визначати інші компоненти, додати або змінити їх у відповідності до напряму
діяльності та стратегії його розвитку, що не суперечить законодавству.
Забезпечення функціонування компонентів внутрішньої системи
ЗПО за напрямами оцінювання «Освітнє середовище закладу
позашкільної освіти», «Система оцінювання здобувачів освіти», «Педагогічна
4
діяльність педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів», «Управлінські
процеси» можуть проводити самооцінювання, використовуючи Орієнтовні
критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських
процесів закладу позашкільної освіти (додаток 1), що включають:
− вимога/правило оцінювання;
− критерії оцінювання;
− індикатори оцінювання.
Вимога/правило, критерії, індикатори оцінювання освітнього
середовища ЗПО реалізуються через розгляд питань щодо наявності
необхідних ресурсів для створення освітнього середовища (матеріально-
технічна та науково-методична база відповідають типу, профілю ЗПО),
створення в ЗПО безпечних та нешкідливих умов навчання та праці, безпечного
освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства, інклюзивного
освітнього середовища.
Вимога/правило, критерії, індикатори системи оцінювання
здобувачів освіти реалізуються через оцінювання освітніх досягнень
здобувачів освіти.
Вимога/правило, критерії, індикатори оцінювання педагогічної
діяльності педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів
реалізуються через ефективність педагогічної діяльності педагогічних
працівників та/або тренерів-викладачів, підвищення їх професійного рівня.
Вимога/правило, критерії, індикатори оцінювання управлінської
діяльності реалізуються через організаційно-правові засади діяльності ЗПО,
формування та забезпечення академічної доброчесності.
ЗПО може розробляти власні вимоги/правила, критерії, індикатори
оцінювання компонентів внутрішньої системи та забезпечення їх
функціонування.
Збір та аналіз інформації, отриманої під час вивчення документації,
опитування та спостереження
Для самооцінювання доцільно використовувати наступні методи збору
інформації:
− вивчення документації;
− опитування (анкетування, інтерв’ю);
− спостереження (за освітнім середовищем, за організаційними формами
освітнього процесу).
Вивчення документації. Даний метод дозволяє вивчити документацію
ЗПО щодо його освітньої діяльності, прийняті управлінські рішення та стан їх
виконання тощо.
Опитування. Даний метод дозволяє отримати інформацію про учасників
освітнього процесу, їх ставлення до освітньої діяльності ЗПО.
Опитування може проводитися у формі анкетування, інтерв’ювання.
При анкетуванні використовуються анкети для педагогічних працівників
та/або тренерів-викладачів, здобувачів освіти та батьків.
Інтерв’ю може бути індивідуальне, групове.
5
Опитування доцільно проводити зі здобувачами освіти віком від 14 років.
Спостереження. Даний метод дозволяє оцінити стан освітнього
середовища, різних організаційних форм освітнього процесу ЗПО.
Спостереження за освітнім середовищем дає можливість зафіксувати
наявність чи відсутність необхідної для освітнього процесу матеріально-
технічної та науково-методичної бази, створення в ЗПО безпечних та
нешкідливих умов навчання та праці, безпечного освітнього середовища,
інклюзивного освітнього середовища.
Спостереження за різними організаційними формами допомагає оцінити
освітні досягнення здобувачів освіти та педагогічну діяльність педагогічних
працівників та/або тренерів-викладачів.
Узагальнення результатів
Інформація, отримана у процесі самооцінювання, потребує узагальнення.
Узагальнення результатів самооцінювання дозволить співставити
отриману інформацію, порівняти та встановити відповідні рівні
самооцінювання.
Проведення у ЗПО щорічного самооцінювання передбачає встановлення
їх рівня.
Такими рівнями оцінювання, наприклад, можуть бути:
перший (високий);
другий (достатній);
третій (вимагає покращення);
четвертий (низький).
Маючи автономію, ЗПО може самостійно визначати рівні та
узагальнювати результати самооцінювання.
Обговорення та оприлюднення результатів
Результати щорічного самооцінювання доцільно розглянути та схвалити
на засіданні педагогічної ради до початку нового навчального року. Отримані
результати варто також обговорити з представниками батьківської та учнівської
громадськості.
Інформація, отримана під час самооцінювання, може стати підґрунтям для
внесення змін до стратегії розвитку ЗПО, визначення шляхів удосконалення
освітніх і управлінських процесів та інших питань внутрішньої системи.
Результати самооцінювання можуть бути складовою частиною річного
звіту про діяльність ЗПО.
Отримані результати дадуть можливість порівняти та відстежити
динаміку розвитку ЗПО, що сприятиме реалізації основної цілі – якості
позашкільної освіти, успішному розвитку кожного учасника освітнього процесу.

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь